STAMBOOM VAN JOZEF (JOS) WIERSEMA
(17 generaties Wiersema)

<< terug

Genealogie familie Jozef Wiersema (1952)

Een volledige stamboom van de familie Wiersema vindt u hier >> (genealogie van Derk Jacobs Weersema)

Snelmenu, of scroll de pagina naar beneden
 1. Derck Weersuma ca.1450-ca.1520
 2. Derk Jacobs Weersema 1500-1560
 3. Garbrandt Dercks Weersema 1525-1570
 4. Cornelis Wyrsema 1550-1609
 5. Garbrand Cornelis Wyrsema 1580-1623
 6. Jurrien Garbrands Wyrsema 1618-1661
 7. Garbrand Jurjens Wyrsema 1650-onbekend
 8. Siert Garbrands Wyrsema 1688-1752
 9. Garbrand Sierts Wyrsema 1737-1803
 10. Siert Garbrands Wiersema 1776-1838
 11. Garbrand Sierts Wiersema 1817-1896
 12. Herman Martinus Wiersema 1853-1935
 13. Martinus Herman Wiersema 1886-1938
 14. Herman Martinus Wiersema 1913-2012
 15. Jozef Wiersema 1952
 16.      Armand Wiersema 1975
             17.  Djaydee Enzo, 2000 - Yilan Evano, 2005
       Maaike Wiersema
  1984
             
  Julia Jenny Theodora Gouders, 2006
           Lily Wilhelmina Jos
  ť Gouders, 2008


tekening Jos Wiersema

GENERATIE 1

Derck Weersuma ??
geboren circa 1450, overleden circa 1520
Gehuwd met N.N
(wordt genoemd op 31 oktober in 1485. Hij is getuige bij de verkoop van een perceel land uit een erf te Enumatil onder Lettelbert#Kloosterarchief Selwerd, inv.nr.20 regest 734 folio 85)

Kind:
Derk Jacobs Weersema

GENERATIE 2

omhoog   Derk Jacobs Weersema
Geboren 1500, overleden in 1560.
Gehuwd met N.N

Schatregister voor de jaartax van 1540 onder Bedum vermeldt: Derck Wyersum 75 gras (Familie-archief Van Ewsum, inventarisnr. 136) (zie ook Gruoninga jaargang 1991, pag. 58-89)
Hoge justitie Kamer inv. nr. 170 dd 13 mei 1558: Is sprake van 75 grazen land te Ellerhuizen gelegen en bewoond door Derk Jacobs offte Weersema.
Nog een vermelding uit 1558: "Uth frouwe van Ewsums heert to Elderhuesen in Bemer Kaspel ano 58 daer Derck Werssuma up woent (AHS inv. nr. 18 folio 9)
Reeds voor 23 augustus 1569 blijkt Derck Weersema te zijn overleden, wanneer Clara van Ewsum een rente verkoopt uit haar heerd te Ellerhuizen, bewoond en gebruikt door "Derck Wyrsums weduwe" (HJK, inv. nr. 1702)
Op 12 maart 1572 wordt zijn weduwe, door mandaat van de Hoofdmannen, gesommeerd een schuld te voldoen. Dit mandaat is gericht aan de weduwe van "Derck Weersema op Elderdehues" (Ellerhuizen) (AHS, inv. nr 275.)
(Bron: Henk Nieborg)

Bijzonderheden:
Landbouwer en veehouder te Bedum en Ellerhuizen.

Kind: (1)
Garbrandt Dercks Weersema, 1525; overleden 10-7-1570 in Oostum.

GENERATIE 3

omhoog   Garbrandt Dercks Weersema
Geboren 1525, overleden 10-7-1570 in Oostum.
Gehuwd met N.N

Bijzonderheden:
Wordt genoemd in 1560, 1561, 1565 en 1566. (Archief Groninger Parochiekerken, inv. nr. 34, folio 3,4,9). Op 14-10-1560 wordt huur voor het kerkeland te Oostum voldaan door Garbrand Derks Weersuma. Hij bewoont tevens dit land. (AGP onv. nr. 298, regest 824). Onder nr. 104 (Inventaris Huisarchief van de Nienoord): Als getuige:o.a. Sycke Harckema. Onder nr. 105: Verzegeling , waarbij Sicke Harkema en Garbrandt Derks Weersema, als eigenerfde van Niebert en Tolbert, een stuk veen aan de Zwarte Rijth aan Johan en Wigbolt van Ewsum overgedragen. Tevens wordt nog vermeld op 14-4-15 49: Garbranth Wyrsma, die met enkele anderen, voornamelijk ingezetenen van Vredewolt, ao.Tolbert en Midwolde, afstand doet van zijn aandeel in het kerkgestoelte in het koor ten noorden van het hoogaltaar in de kerk van Tolbert, Garbranth Wyrsma woonde in 1549 volgens het regest op "Hoyeke Volkerts-heerd". (Archief Lewe, regest 104) De "Haye Volkers Heert" wordt in 1540 genoemd in het schtregister voor de jaartax, waarin opgenom en heel Vredewolt. De heerd is gelegen te Niebert(Nybert), is groot 15 roeden en wordt in 1540 gebruikt door Coep,(=Coop dus voor Jacob). De naam Garbrant of Wiersuma komt in de schatting van de jaartax te Niebert niet voor. (Ommelander archief, inv.nr. 39). Op zijn grafzerk (GDW 438): "Ao 1570, 3 dage voer Jacoby, starf Gerbrant Weersema". Op die zerk is huismerk no. 53 vermeld. Later verschijnt het wapen met de pelikaan en drie jongen.

"Uiteindelijk zijn de partijen tot elkaar gekomen en is de grens bepaald. Een acte die daarvan getuigt is van 6 nov. 1559, op welke datum een verzegeling is opgemaakt die als volgt begint: "Wij Ewe Awema, Albert Ifftrum, Sicke Harkema, Ee Bunnema, Ilo Gratema, Leo und Dreus Iwema, Hedde Enema, Focko Sappema, Warner Taminga, Garbrant Derk Weersema, Peter Bennema, Menno Hijmersma, mit allen den ingesetenen und gemenen egenerfden in 't Oldbert und Nibert und die daar egen venen hebben in dessen tween kerspelen,". Deze acte verhaalt over dit reeds in 1545 ontstane geschil tussen Vredewold enerzijds en aan de andere kant "den Abt der Godthuises tho Adwert, den ingesetenen in der Helle und den kerspell to Roden". De abt met consorten "vermeenden gerechtiget to sijn van der Hellen an nae Wema busch undt Nijebert deur die Vredewoldener venen to graven", onze Nieberters/Toberters waren het daar natuurlijk niet mee eens. Dankzij onder meer de inspanningen van Johan und Wigbolt van Ewssum is het geschil met de abt cs. uiteindelijk "in vruntschap .. upgenomen und verdragen". Uiteraard hebben de broers van Ewssum daar de nodige kosten voor gemaakt, maar mede dankzij onder meer een "sware timmering eens nien Ziels [nieuwe sluis] om onse water uet tho voeren" zijn de eigenerfden kennelijk een beetje in geldnood gekomen. De onderhavige acte legt vast dat bovenvermelde eigenerfden bijeen zijn geweest in de Olderberder kerk en dat aldaar is besloten dat met veen betaald zal worden, en de gebroeders van Ewssum verklaren: "dat wij ons dien opgelopenen unkosten interesse moetsell und schaden mit specificierde stuck venes hebben affsoenen laeten". " (Bron: P.E. Post, Veenendaal)
"Op 22 april 1549 is een acte opgemaakt waarin Auwe Gratema, Ono Harckema, Sicke Harkama, Albert Iftema, Leo IJwema, Paebe Bousema, Tijaert Berents, Benno Wijema, Bonne Bonnema, Bonno Fossema, Garbrant Wijrsema, Bonne Ebersma, Arent Hinricks en Wisse Dathens hun deel in de kerkstoel in het koor ten noorden van het altaar schenken aan Iwo Auwema." (Bron: P.E. Post, Veenendaal)
Transcriptie Akte uit 1559

Kind: (1)
Cornelis Wyrsema, 1550; overleden 23-6-1609 in Maarslag.


Oudst bekende grafsteen in de kerk van Oostum
van Garbrandt Dercks Weersema - 1570

Grafschrift: "Ao 1570, 3 dage voer Jacoby, starf Gerbrant Weersema"

graftsteen in de kerk van Oostum
van weduwe "Swewe" Weersema - 1579

Grafschrift: "Ao 1579, 14 dage voer Jacoby, starf swewe Weersema"

 

GENERATIE 4

omhoog  Cornelis Wyrsema
Geboren in 1550, overleden 23-6-1609 in Maarslag.
Gehuwd met Anna Dorenbusch, geboren in 1550, overleden 1600.

Bijzonderheden van Cornelis Wyrsema:
Prothocol van den landmeter Gerrit Hopper II. K.K. Anno 1586 den 12 May tho Maerslacht dorch versoeck Johan Peters ende Cornellis Wyrsema de landen gemeten so se mitten ander aldo to scheyden to deelen hadden Witsemaheert under den Klockslach Menscheweer. In den ersten de landen so Johan Peters ten scheydinge gefallen bint. De landen achter upte valge 175 Rode en de anderlant mitte heem 2157 Rode, maken 7 1/4 juck mit 5 Rode Hyr scheelt noch an 146 Rode de maken 1/2 juck mit 6 Rode, so worts mit Jacops lant gelijck. Dese landen heft Cornellis vorss. untfangen: 7 3/4 juck; '* tusschen beyde werde alwaer de herewech ende de notwech beyde sint uogemeten bleven 3/4 juck. (Jacops lant is natuurlijk fout. Moet zijn Johans lant.). (Bron: OG)
Citaat uit de kloosterrekeningen van 1595: [1595, 2289/17v] Cornelis Wiersma te Rollingeweer heeft 109 grasen Lants tgras een embder gulden gerekent facit 122-12-4
Grafschrift: "Anno 1609, de 23 junius, is den E. und fromen Kornelius Wiersema christelick in den Heeren entslapen, sin seele leeft in Godt. Alles wat ghi biddet in juw geb edt, soghit gelovet, so wert ghit entfangen. mat.ant.21 c " (MatheŁs 21:22)
Wapen: rechts: Een omgewende pelikaan met opgeheven vlucht en drie jongen. Links Gedeeld: I een halve adelaar;II drie klaverbladen.
Landbouwer en zijlrechter op Rollingeweer te Klein Maarslach.

Bijzonderheden van Anna Dorenbusch:
Met potlood stond in de genealogie Wiersema/Wiersum hierbij geschreven: "? dv. Luirt Doornbos, meyer op Rollingeweer, oa 1584-1585". en in een an der handschrift: "onzin!" WGD

Kinderen: (2)
* Garbrand Cornelis Wyrsema, 1580 in Maarslag; overleden 9-6-1623 in Maarslag.
Anna Wyrsema, 1584. Gehuwd met Berend Froon 23-6-1600 in Groningen; geboren in 1582.


grafsteen Cornelis Wyrsema
Grafschrift: "Anno 1609, de 23 junius, is den E. und fromen Kornelius Wiersema christelick in den Heeren entslapen, sin seele leeft in Godt. Alles wat ghi biddet in juw geb edt, soghit gelovet, so wert ghit entfangen. mat.ant.21 c "

 

GENERATIE 5

omhoog  Garbrand Cornelis Wyrsema
Geboren 1580 in Maarslag, overleden 9-6-1623 in Maarslag.
Gehuwd met Claesjen Wichers op 19-3-1603 in Groningen, overleden op 1-4-1650 te Maarslag.

Bijzonderheden van Garbrand Cornelis Wyrsema:
Grafschrift: "Anno 1623, den 9 juny, is de eerb. und fr... Garbrant Wiersema, kerckvoogd in der tit, christlick in de Heren gerust, verwachtende eensalige opstandinge in Christo. Gedenck, o mensch, die dit siet of leest, dat ik eertyts ben geweest...........do bist tot alt werden gelickick byn tot stof oneerden." Dit echtpaar was gegoed te Westernieland en Zijlbrugge en bezat de boerderij waar later de Wiersema's op woonden. Overleden te Rollingeweer. Scheiding van den nalatenschap: 14-6-1651, waarin de kinderen genoemd worden.
Wapen: Rechts een pelikaan met drie jongen. Links: een aanziende ossekop (Op grafzerk te Maarslag).
Henrick Wegewart goet my tot Campen anno 1621, do Garbrant Weersma und Tamme Tammes karckfogden waeren.
Wapen GW: huismerk nr 383
Wapen TT: huismerk nr 384
Landbouwer en zijlrechter op Rollingeweer.

Bijzonderheden van Claesjen Wichers:
In ca. 1635 bezat ze land in Groningen stad. Verkoopt in 1641 wat land wat door de dominee op de kansel werd afgekondigd. Dit huwelijk werd afgekondigd in de St Maartens Kerk (Martinikerk) te Groningen.
In het trouwboek vindt men: "19 merty 1603. Garbrandt Wiersema absedt, daer voer Jurijen Nobels frouwe caverdt, ende Claessijen Wijchers mede abse ndt, daer voer vr. Aelke Hebels caverdt, is den 19 merty d'publicatioenge accorderth. Landwerts gecopulerth". (op het land getrouwd). Overleden op Rollingeweer. Op haar grafzerk:"anno 1650, den 1 aprilis, is die deuchtsa me Claesien Wichers, weduwe van wijlen Gerbrant Weersema, in den Here ger uist, verwachtende een salige opstandinge in Christo en leicht alhier. Wapen: Rechts: een omgewende pelikaan met drie jongen; Links: een aanzien de ossekop. Begraven. (GDW 2449) Omdat ons levent kort en lichgaem wort tot eerde daerom doetaltit wel, soo blijft u naem in weerde".

Garbrand wordt in de dijkrol van Maarslag, opgesteld in 1573, genoemd als opvolger van achtereenvolgens Anna Dorenbusch tho Rollingeweer en Cornelis Wijrsema.(Bron: Henk Nieborg)
Grafschrift: "Anno 1623, den 9 juny, is de eerb. und fr... Garbrant Wiersema, kerckvoogd in der tit, christlick in de Heren gerust, verwachtende eensalige opstandinge in Christo. Gedenck, o mensch, die dit siet of leest, dat ik eertyts ben geweest...........do bist tot alt werden gelickick byn tot stof oneerden." Overleden te Rollingeweer.
Scheiding van den nalatenschap: 14-6-1651, waarin de kinderen genoemd worden.
Wapen: Rechts een pelikaan met drie jongen. Links: een aanziende ossekop
(Op grafzerk te Maarslacht).
Garbrand Wiersema wordt vermeld op de kerkklok van Maarslacht, in het begin van de 20ste eeuw overgebracht uit de klokstoel op het kerkhof van Maarslacht naar de kerktoren van Mensingeweer. Daar sedert 1943 niet meer aanwezig.(Bron: Henk Nieborg) Henrick Wegewart goet my tot Campen anno 1621, do Garbrant Weersma und Tamme Tammes karckfogden waeren.
Wapen GW: huismerk nr 383
Wapen TT: huismerk nr 384
Op de klok staat o.a. het huismerk van Garbrant: GDW huismerk nr. 383

Kinderen: (9)
Gebbegen Weersema, overleden 31-5-1628 in Maarslag.
Wicher Wyrsema, 1606 in Maarslag; overleden in 1663.
Annichjen Garbrands Wyrsema, 1610; overleden 9-8-1653 in Eenrum.
Albert Garbrands Wyrsema, in 1610 in Maarslag; overleden 7-6-1663 in Maarslag.
Bonno Wyrsema, 1614 in Maarslag; overleden Abt. 1700.
Cornelis Wyrsema, 1615 in Maarslag; overleden 19-10-1672 in Eenrum.
Derck Wyrsema, 1616 in Maarslag; overleden 21-12-1669 in Baflo.
* Jurrien Garbrands Wyrsema, 1618 in Klein Maarslag; overleden 1661 in Oldorp.
Eysso Wyrsema, 1620 in Maarslag; overleden 1668 in Westernieland.


Grafsteen Garbrand Cornelis Wyrsema
Grafschrift: Anno 1623, den 9 juny, is de eerb. und fr... Garbrant Wiersema, kerckvoogd in der tit, christlick in de Heren gerust, verwachtende eensalige opstandinge in Christo. Gedenck, o mensch, die dit siet of leest, dat ik eertyts ben geweest...........do bist tot alt werden gelickick byn tot stof oneerden

grafsteen Claesjen Wichers
Grafschrift: anno 1650, den 1 aprilis, is die deuchtsa me Claesien Wichers, weduwe van wijlen Gerbrant Weersema, in den Here ger uist, verwachtende een salige opstandinge in Christo en leicht alhier.

  

GENERATIE 6

omhoog  Jurrien Garbrands Wyrsema
Geboren 1618 in Klein Maarslag, overleden 1661 in Oldorp.
Gehuwd met Duircke Jacobs in 1648. Geboren in 1630 in Usquert, overleden in 1665 in Oldorp.

Bijzonderheden van Jurrien Garbrands Wyrsema:
Verhuisde blijkbaar naar Uithuizermeeden.
Begraven in de kerk te Usquert.
Landbouwer op Oldorp bij Uithuizen.

Kind: (1)
* Garbrand Jurjens Wyrsema, 1650 in Oldorp; overleden in Oldorp.

 

GENERATIE 7

omhoog  Garbrand Jurjens Wyrsema
Geboren in 1650 in Oldorp, overleden in Oldorp.
Gehuwd met Syben Sierts op 1685, daughter of Siert Jans and Martje N.N.. Geboren Abt. 1662.

Bijzonderheden van Garbrand Jurjens Wyrsema:
Als lidmaat te Bellingeweer in het jaar 1693 met attestatie van Usquert, aangenomen als
lidmaat te Warffum op 6 september 1709 samen met met zijn vrouw, zij kwamen
met attestatie van Breede.
Landbouwer op Oldorp bij Uithuizen.
 
Kinderen: (5)
Jurjen Wyrsema, 12-1682 in Uithuizen.
* Siert Garbrands Wyrsema, 30-3-1688 in Uithuizen; overleden 22-4-1752 in Uithuizermeeden.
Derck Wyrsema, 4-1691.
Cornelis Wiersema, 6-1693 in Warffum; overleden 1749.
Duircke Wyrsema, 1700 in Warffum.

 

GENERATIE 8

omhoog  Siert Garbrands Wyrsema
Geboren 30-3-1688 in Oldorp (Uithuizen), overleden 22-4-1752 in Uithuizermeeden.
Gehuwd met (1) Trijntje Claassens 20-6-1717 in Uithuizermeeden.
Gehuwd met (2) Aafke Pieters 20-8-1730 in Uithuizermeeden.

Bijzonderheden van Siert Garbrands Wyrsema:
Vernoemd naar zijn moeder Syben Sierts.
Wapen: Zandloper vergezeld van drie klaverbladen.
Landbouwer op Nieharkemaheerd te Uithuizermeeden.

Kind Siert Garbrands Wyrsema en Trijntje Claassens: (1)
Trijntje Sierts Wiersema, 31-12-1719 - 16-1-1800 in Uithuizermeeden

Vernoemd naar zijn moeder Syben Sierts.

Het schatregister van de verponding in 1730-1731 vermeldt:
Onder Meeden Hunzingo (Uithuizermeeden):
Stiefkind van Syrt Wyrsema 3.-
Syrt Wyrsema 6.-
(Bron: Henk Nieborg)


grafsteen van Siert Garbrands Wyrsema 1688 - 1752
GRAFSCHRIFT: "ANNO 1752, DEN 22 APRIL, IS DE E. SIERT WYRSEMA GERUST IN 'T 65STE JAER
ZYNES OUDERDOMS".

Wapen: Zandloper vergezeld van drie klaverbladen.

Kinderen van Siert Wyrsema en Aafke Pieters: (4)
Sybrig Sierts Wiersema, 1733 in Warfhuizen; overleden 6-7-1798 in Warfhuizen.
Anje Sierts Wiersema, 9-8-1733 in Uithuizermeeden.
* Garbrand Sierts Wyrsema, 28-4-1737 in Uithuizermeeden; overleden 3-2-1803 in Uithuizermeeden.
Pieter Sierts Wiersema, born 10-1-1739 in Uithuizermeeden.

 

GENERATIE 9

omhoog  Garbrand Sierts Wyrsema
Geboren 28-4-1737 in Uithuizermeeden, overleden 3-2-1803 in Uithuizermeeden.
Gehuwd met Wibbina Jans Allerts 9-10-1768 in Uithuizermeeden, overleden 20-11-1786 in Uithuizermeeden.

Bijzonderheden Garbrand Sierts Wyrsema:
Laat zich in 1785 als eigen ge
Žrfde registreren.
Landbouwer op Nieharkemaheerd te Uithuizermeeden.

Ledematenboek Uithuizermeeden:
01-01-1769
met attestatie van de gemeente van Eppenhuijsen verschenen Wibbina Alderts.
(Bron: Menne Glas)

Grafschrift: "Anno 1786, den 21 november, is de E. eersaame Wibbina Jans, huisvrouw van de E. Garbrant Wyrsema op de Meeden, in het 38ste jaar haares ouderdoms overleeden, in haar tydt woonagtig geweest op Nieharkemaheert."

Wapen: Op een terras, beladen met de letters G.W., een pelikaan met drie
jongen.

Kinderen: (4)
Aafke Garbrands Wiersema, born 8-9-1769 in Uithuizermeeden; overleden op 22-10-1786 in Usquert.
Fenna Wiersema, born Abt. 8-9-1770 in Uithuizermeeden; overleden 15-5-1794 in Uithuizermeeden.
Bijzonderheden van Fenna Wiersema:
Grafschrift: "Anno 1794, den 15den maai, is de eerbare Fenna Wyrsema overleden aan een hevige rotkoorts in den ouderdom van 28 jaaren 9 maanden, dogter van de E. Garbrant Wyrsema, kerkvoogd op de Meeden, en Wibbyna Jans, wenschende een zalige opstandinge alleen uit genade door Jesum Christum.
Wapen: een pelikaan met drie jongen.

* Siert Garbrands Wiersema, 14-11-1776 in Uithuizermeeden; 5-12-1838 in Uithuizermeeden.
Jan Garbrands Wiersema, 19-1-1779 in Uithuizermeeden; 6-1-1846.

 

GENERATIE 10

omhoog  Siert Garbrands Wiersema
Geboren 14-11-1776 in Uithuizermeeden, overleden 5-12-1838 in Uithuizermeeden.
Gehuwd met Bouke Berends Bakker 22-8-1802 in Uithuizermeeden, Geboren op 12-6-1785 in Uithuizermeeden, en overleden 25-3-1867 in Uithuizermeeden.


Bouke Berends Bakker
(
foto met dank aan Johan Waterborg en Bram Wiertsema)

Bijzonderheden van Siert Garbrands Wiersema:
Was een van de aanzetters van de afscheiding uit de Hervormde Kerk te Uithuizermeeden in 1835 met ca. 300 anderen. Hendrik de Cock heeft daar ongetwijfeld een rol bij gespeeld.
Anno 1838 den 5den December is de Eerzame Siert Garbrands Wiersema Ouderling van de Gereformeerde Gemeente te Uithuistermeeden, in den ouderdom van ruim 62 jaren zeer geloovig in den Heere ontslapen, en 6 kinderen zijn hem reeds voorgegaan, nalatende eene bedroefde weduwe, Bouke Berents Bakker, na eene echtvereeniging van ruim 36 jaren en nu nog nalatende 12 kinderen en 11 kleinkinderen; verwachtende eene zalige opstanding, uit vrije genade, alleen door Jezus Christus.


Grafsteen van Siert Garbrands Wiersema 1776 - 1838

Weet mensch die op deez'grafstee sta
Hier rust Siert Garbrands Wiersema;
Of slechts zijn stoflijk overschot;
Zijn ziel is bij zijn Heer en God.
Hij werd reeds jong tot God bekeerd,
En had het uit gena geleerd,
Hoe Jezus zondaars, arm en naakt,
Op neemt en redt en voor hen waakt.
Zoo lag zijn grond in Godes zoon;
Nu werpt hij voor het Lam zijn kroon.

Kinderen: (18)
Wibbiena Sierts Wiersema, 12-5-1803 in Uithuizermeeden; overleden 16-5-1880 in Uithuizermeeden.
Berent Sierts Wiersema, 31-12-1804 in Uithuizermeeden; overleden 8-1-1890 in Oldenzijl.
Garbrand Wiersema, 17-5-1806 in Uithuizermeeden; overleden 23-11-1809 in Uithuizermeeden.
Pieter Wiersema, 12-8-1807 in Uithuizermeeden; ; overleden 13-8-1807 in Uithuizermeeden.
Pieter Wiersema, 9-10-1808 in Uithuizermeeden; overleden 16-10-1808 in Uithuizermeeden.
Trijntje Wiersema, 9-1-1811 in Uithuizermeeden; overleden 22-6-1891 in Uithuizermeeden.
Fenna Sierts Wiersema, 26-5-1812 in Uithuizermeeden; overleden 24-8-1885 in Uithuizermeeden.
Pieterke Sierts Wiersema, 6-11-1813 in Uithuizermeeden; overleden 23-2-1880 in Uithuizermeeden.
Aafke Wiersema, 29-4-1815 in Uithuizermeeden; overleden 6-3-1830 in Uithuizermeeden.
* Garbrand Sierts Wiersema, 3-1-1817 in Uithuizermeeden; overleden 23-5-1896 in Bedum.
Heikelina Sierts Wiersema, 27-2-1818 in Uithuizermeeden; overleden 16-7-1819 in Uithuizermeeden.
Jan Sierts Wiersema, 24-5-1819 in Uithuizermeeden; overleden 21-10-1891 in Saaksum.
Pieter Sierts Wiersema, 4-2-1821 in Uithuizermeeden; overleden 12-6-1897 in Zijldijk.
Bernard Sierts Wiersema, 29-6-1822 in Uithuizermeeden; overleden 7-2-1907 in Roodeschool.
Heike Sierts Wiersema, 21-1-1824 in Uithuizermeeden; overleden 23-6-1900 in Uithuizermeeden.
Heikelina Sierts Wiersema, 4-8-1825 in Uithuizermeeden; overleden 24-8-1825 in Uithuizermeeden.
Siert Garbrands Sierts Wiersema, 28-5-1828 in Uithuizermeeden; overleden 15-3-1903 in Uithuizen.
Jacob Sierts Wiersema, 30-5-1830 in Uithuizermeeden; overleden 10-9-1891 in Onderwierum.

 

GENERATIE 11

omhoog  Garbrand Sierts Wiersema
Geboren 3-1-1817 in Uithuizermeeden, overleden 23-5-1896 in Bedum.
Gehuwd met Janna Harms Smit 8-4-1843 in Bedum, geboren 15-3-1809 in Westerwijtwerd, overleden 11-1-1888 in Bedum.


Garbrand Sierts Wiersema

Janna Harms Smit


Grafsteen van Garbrand Sierts Wiersema en Janna Harms Smit te Uithuizermeeden

Kinderen: (3)
Siert Garbrands Wiersema, 22-5-1848 in Ellerhuizen; overleden 31-8-1918 in Bedum.
* Herman Martinus Wiersema, 6-10-1853 in Ellerhuizen; overleden 21-3-1935 in Bedum.
Martinus Herman Wiersema, 12-2-1856 in Bedum; overleden 19-5-1905 in Wildervank.

GENERATIE 12

omhoog  Herman Martinus Wiersema
Geboren 6-10-1853 in Ellerhuizen, overleden 21-3-1935 in Bedum.
Gehuwd met Anje Ubbens 11-5-1877 in Bierum, overleden 12-12-1935 in Bedum.


Herman Martinus Wiersema

Anje Ubbens

Kinderen: (12)
Johanna Catharina Wiersema, geboren 16-5-1878 in Bedum; overleden 18-1-1938 in Appingedam.
Jantje Cornelia Wiersema, 22-4-1879 in Bedum; overleden in Groningen.
Trijntje Maria Wiersema, 4-5-1880 in Bedum; overleden 2-8-1963 in Groningen.
Garbrand Siert Wiersema, 30-11-1881 in Ellerhuizen.
Ubbo Menke Wiersema, 23-12-1882 in Ellerhuizen; overleden 7-9-1910 in Groningen.
Siert Martinus Wiersema, 13-4-1884 in Ellerhuizen; overleden in Ellerhuizen.
Menko Willem Wiersema, 2-5-1885 in Ellerhuizen; overleden in Ellerhuizen.
* Martinus Herman Wiersema, 14-5-1886 in Ellerhuizen; overleden 18-9-1938 in Amsterdam.
Cornelia Henderika Wiersema, 11-5-1888 in Ellerhuizen; overleden 18-8-1956 in Groningen.
N.N. Wiersema, 25-2-1890 in Ellerhuizen; overleden 25-2-1890 in Ellerhuizen.
N.N. Wiersema, 3-12-1891 in Ellerhuizen; overleden 3-12-1891 in Ellerhuizen.
Willemina Annette Wiersema, 27-6-1893 in Ellerhuizen; overleden in Hoogeveen.

 

GENERATIE 13

omhoog  Martinus Herman Wiersema
Kassier en commissionair in effecten te Groningen, geboren te Ellerhuizen (gem. Bedum) op vrijdag 14 mei 1886, wonende te Amsterdam, Amsteldijk 19 II, overleden te Amsterdam op zondag 18 september 1938, begraven te Heemstede (13.00 uur) op donderdag 22 september 1938, 52 jaar en 127 dagen oud, getrouwd te Bedum op donderdag 20 juni 1912, op 26-jarige leeftijd met Johanna Henderika Anje Hospers (24 jaar oud), geboren te Bedum op woensdag 6 juli 1887, overleden te Badhoevedorp op zaterdag 26 mei 1962, 74 jaar en 324 dagen oud, dochter van Jan Hospers
(koopman in linnen te Bedum) en Geziena Harmina Schut.
Johanna was later gehuwd met Petrus Johannes Clementius Mathieu, geboren in het jaar 1885 in BelgiŽ, overleden op woensdag 7 jUli 1971, begraven te Hoofddorp op zaterdag 10 juli 1971, 86 jaar oud.


Martinus Herman Wiersema

Johanna Henderika Anje Hospers

Kinderen: (6)
* Herman Martinus Wiersema, Groningen 10-4-1913 - Lelystad 27-2-2012.
Geziena Harmina Henderika Wiersema, geboren 2-4-1915 in Groningen; overleden 18-4-1915 in Groningen.
Jan Gerrit Wiersema, Groningen; overleden op 11 juni 2007 te Rotterdam.
Garbrand Siert Wiersema, Groningen; overleden in Groningen.
Geziena Harmina Hendrika Wiersema, Groningen; overleden in Ermelo. Gehuwd met Johan Eliza Hendriks; geboren in Amsterdam; overleden in Hoogvliet.

 

GENERATIE 14

omhoog  Herman Martinus Wiersema
Geboren 10-4-1913, te Groningen overleden 27-2-2012 te Lelystad. Gehuwd met Wilhelmina Ruitenbeek 5-8-1918, geboren te Zwolle, overleden 9-6-2009 te Lelystad.


Herman Martinus Wiersema

Wilhelmina Ruitenbeek

Kind: (1)
* Jozef Wiersema, 1952, geboren in Amsterdam;

 

GENERATIE 15

omhoog  Jozef Wiersema
Geboren 1952 te Amsterdam. Gehuwd met Jenny Gezina Gartje Edens, 1954, geboren te Amsterdam.

Kinderen: (2)
* Armand Wiersema, 1975, geboren te Amsterdam.
* Maaike Wiersema, 1984, geboren te Amsterdam.

 

GENERATIE 16

omhoog   Armand Wiersema
Geboren 1975 te Amsterdam. Gehuwd met Cindy van Garderen in Amsterdam

Kinderen: (2)
Djaydee Enzo Wiersema
Yilan Evano Wiersema

omhoog  Maaike Wiersema
Geboren 1984 te Amsterdam. Gehuwd met Peter Gouders in Diemen.

Kinderen: (2)
Julia Jenny Theodora Gouders, 2006, geboren te Amsterdam.
Lily Wilhelmina Jos
ť Gouders, 2008, geboren te Amsterdam.

GENERATIE 17

omhoog  Djaydee Enzo Wiersema
2000, geboren te Amsterdam

omhoog  Yilan Evano Wiersema
2005, geboren te Diemen

 

omhoog

<< terug

eXTReMe Tracker